اعضای کمیته

جناب آقای دکتر محمود رضا مرادی:  ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر حبیب اله خزایی: معاونت آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر فرید نجفی: معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا غلامی: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا سلحشور: قائم مقام معاون آموزش و مدیر آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر بابک ایزدی:  رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 جناب آقای دکتر فرهاد سالاری: معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

سرکار خانم دکتر فاطمه رجعتی عضو کمیسیون

جناب آقای دکتر علی کرامتی عضو کمیسیون

جناب آقای دکتر غلامرضا بهرامی عضو کمیسیون

سرکار خانم دکتر نفیسه نیک کردار عضو کمیسیون

سرکار خانم فاطمه ماکلانی کارشناس دفتر استعداد درخشان

سرکار خانم حسنا کلهر کارشناس دفتر استعداد درخشان