اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده ها

´دانشکده پزشکی: خانم دکتر نازنین جلیلیان
´دانشکده داروسازی: خانم مژگان مصطفایی
´دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر ندا امید پناه

 

´دانشکده بهداشت: آقای دکتر امیرحسین نافذ

 

´دانشکده پیراپزشکی: خانم دکتر سوده شهسواری

 

´دانشکده پرستاری و مامایی:
خانم دکتر سوسن حیدرپور 
  آقای محمود رحمتی