نشانی: بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی- پشت کتابخانه مرکزی- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)- طبقه دوم 

تلفن تماس:     08338378101