فرم های استعداد درخشان

 

 

راه ارتباطی

شماره تماس:  2-08338378100 داخلی  139, 138

 

دورنگار:   08338367332

 

 email:  et@kums.ac.ir

 کانال اطلاع رسانی دفتر استعداد درخشان دانشگاه :   et.kums.ac.ir@

 https://t.me/kaaaa1820