کارشناس دفتر :

نام : فاطمه

نام خانوادگی : ماکلانی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آناتومی

ftm.makalani1370@gmail.com

کارشناس دفتر :

نام : حسنا

نام خانوادگی : کلهر

رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناس ارشد آموزش پزشکی

 

شماره تماس:  2-08338378100 الی 2 داخلی  139, 133

 

 نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، طبقه دوم.

کد پستی : 6714673159