پیشنهاد و انتقاد

 سامانه انتقاد و پیشنهاد پاسخگو

 

توجه: ایده های خود را در هر زمینه علاوه بر استفاده از این فرم می توانید  با کمیته ایده پردازان دانشگاه و یا به صورت مستقیم با ریاست محترم دانشگاه درمیان بگذارید.

توجه : تکمیل اطلاعات دسترسی در این فرم اختیاری می باشد ، ولی در صورتی که می خواهید پیشنهاد خود را پیگیری نمایید و به شما بازخورد داده شود ، این اطلاعات را درج نمایید.

توجه : سامانه میز خدمت آتلاین دانشگاه در رابطه با نامه نگاری اداری و پیگیری نامه های اداری با آدرس http://5.63.15.35:7005/ آماده ثبت نامه های اداری شما می باشد.

 

 

پیشنهاد و انتقاد