کارشناسان مرکز

مسئول دفتر

 نام: آرمین

نام خانوادگی:مصلحت

رشته تحصیلی: پزشک عمومی

 

کارشناس دفتر :

نام : فاطمه

نام خانوادگی : ماکلانی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آناتومی

  

کارشناس دفتر :

نام : حسنا

نام خانوادگی : کلهری

رشته تحصیلی: کارشناس اتاق عمل

 

شماره تماس: 08338378100 الی 2 داخلی 139

ایمیل:et@kums.ac.ir

 نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، پشت کتابخانه مرکزی، ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، طبقه دوم.

کد پستی : 6714673159

 

 

شرح وظایف کارشناس