دبیر کمیسیون ویژه استعداد درخشان:

    آقای دکتر فرهاد سالاری
    استادیار گروه ایمونولوژی

 

کارشناسان مسئول دفتر استعداد درخشان و المپیاد علمی

 سرکار خانم مرضیه مرادی

تلفن مستقیم دفتر: 08338378101   

پست الکترونیک moradi8479@yahoo.com

خانم مرادی

ماکلانیسرکار خانم فاطمه ما کلانی

پست الکترونیک  ftm.makalani1370@gmail.com

به منظور  راه های ارتباطی با کارشناسان دفتر به منوی "تماس با ما" مراجعه کنید

کانال تلگرامی دفتر استعداد درخشان:             http://t.me/kaaaa1820 

کانال المپیاد علمی دوره سیزدهم:      https://t.me/olympiadkermanshah

 

 

آشنایی با واحد استعداد درخشان دانشگاه ع پ کرمانشاه آشنایی با دفتر استعداد درخشان دانشگاه


فرایندهای/فلوچارت های دفتر استعدادهای درخشان: