کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 اهداف:

  • آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختلف آموزشی.
  • ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان.
  • پایش مستمر وضعیت آموزش در دانشگاه  و تلاش در راستای ارتقاء آن.
  • آگاه سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و نواقص و کاستی های آن وتلاش در جهت رفع این نواقص.
  • توانمند سازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویا سازی فرآیند آموزش و توسعه کیفی آموزش در دانشگاه آموزش وترغب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه های مرتبط با آموزش.

شرح وظایف:

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:
1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:
الف . برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:
الف. جلسات درون و برون دانشگاهی
ب . همایش ها و جشنواره ها
پ . رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...
4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:
الف . آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
ب . همکاري در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول
پ . مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها
ت . مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها
ث . مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله
5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
7) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
8) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرق:
الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دورهاعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

شرایط عضویت:

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:
1- علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و ...)
2-احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو

کارگروه ها: 

 vپژوهش و نوآوری در آموزش

vالمپیاد و توانمندسازی آموزشی
vآموزش مجازی
vارزشیابی
vروابط عمومی