کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 اهداف:

 • آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختلف آموزشی.
 • ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان.
 • پایش مستمر وضعیت آموزش در دانشگاه  و تلاش در راستای ارتقاء آن.
 • آگاه سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و نواقص و کاستی های آن وتلاش در جهت رفع این نواقص.
 • توانمند سازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویا سازی فرآیند آموزش و توسعه کیفی آموزش در دانشگاه آموزش وترغب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه های مرتبط با آموزش.

شرح وظایف:

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:
1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:
الف . برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:
الف. جلسات درون و برون دانشگاهی
ب . همایش ها و جشنواره ها
پ . رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...
4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:
الف . آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
ب . همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول
پ . مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها
ت . مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها
ث . مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله
5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
7) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
8) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرق:
الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دورهاعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

شرایط عضویت:

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:
1- علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و ...)
2-احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو

کارگروه ها

 واحد پژوهش در آموزش:

وظایف این کارگروه برنامه ریزی و تلاش در راستای حمایت طلبی برای اجرای طرح های پژوهش در آموزش با توجه به نیاز های دانشگاه می باشد .

هدف از تشکیل این واحد تحقیق در زمینه آموزش، روش های جدید و پویا در این زمینه و آشنا ساختن دانشجویان با روش های جدید آموزش در کلیه رشته های علوم پزشکی است.

 

زیر گروه ها:

1-گروه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

2- گروه تألیف وترجمه کتابهای آموزشی

 

اهداف:

1. بررسی،  شناخت روش های جدید آموزش

2. تعامل با اساتید و ترغیب آنان به استفاده از روشهای نوین آموزشی

3. هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

4. ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشگاه

5. فراهم نمودن بستری مناسب جهت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان در حیطه پژوهش در آموزش.

 

مسئولیت ها و وظایف:

 • انجام طرحهای پژوهشی در زمینه شیوه های نوین آموزش علوم پزشکی(کلیه رشته ها)
 • جمع آوری اطلاعات پایه در زمینه آموزش علوم پزشکی وتطبیق آنها با شرایط جاری سیستم آموزشی.
 • گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ( بین اساتید و دانشجویان).
 • تألیف و ترجمه متون آموزشی تحت نظارت اساتید مجرب در این زمینه.
 • ترغیب دانشجویان در راستای انجام طرح ها و پایان نامه های با موضوع پژوهش در آموزش.
 • جلب همکاری دانشجویان دانشکده های مختلف در خصوص فعالیتهای مرتبط با این موضوع.
 • مسئولین زیرگروه ها با پیشنهاد مستقیم مسئول گروه و انتخاب نهایی شورای مرکزی تعیین میگردند.

کارگروه  روابط عمومی:

وظایف این کارگروه هاهنگی شبکه دانشجویی و پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات و انتقادات می باشد. این واحد به منظور ارتباط هرچه بیشترکمیته با دانشجویان، مسئولین، سازمان ها، کمیته های مشابه در سایر دانشگاه ها و هماهنگی اعضای کمیته و نیز اطلاع رسانی به فعالیت میپردازد.


اهداف:

1. اطلاع رسانی و برقراری ارتباط بین دانشجویان کلیه دانشکده های دانشگاه کرمانشاه و سایر دانشگاه ها.

2. برقراری ارتباط بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و جلوگیری از تک محوری بودن کمیته دانشجویی.


مسئولیت ها و وظایف:


 • طراحی پوسترها و تهیه فرم عضو گیری جهت فراخوان عمومی در دانشکده ها.
 • اطلاع رسانی برنامه های کمیته به کلیه دانشکده ها از طریق وب.
 • هماهنگی با اعضاء کمیته جهت برگزاری جلسات.
 • ایجاد پیوند بین شورای مرکزی و زیر کمیته ھای هردانشکده.
 • ایجاد ارتباط بین کمیته ومسئولین واحدهای مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و مسوولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه.
 • فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل نظر بین شورا و سایر بخش ها و واحدهای دانشگاه.