کارگروه ها

 واحد پژوهش در آموزش:

وظایف این کارگروه برنامه ریزی و تلاش در راستای حمایت طلبی برای اجرای طرح های پژوهش در آموزش با توجه به نیاز های دانشگاه می باشد .

هدف از تشکیل این واحد تحقیق در زمینه آموزش، روش های جدید و پویا در این زمینه و آشنا ساختن دانشجویان با روش های جدید آموزش در کلیه رشته های علوم پزشکی است.

 

زیر گروه ها:

1-گروه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

2- گروه تألیف وترجمه کتابهای آموزشی

 

اهداف:

1. بررسی،  شناخت روش های جدید آموزش

2. تعامل با اساتید و ترغیب آنان به استفاده از روشهای نوین آموزشی

3. هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

4. ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشگاه

5. فراهم نمودن بستری مناسب جهت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان در حیطه پژوهش در آموزش.

 

مسئولیت ها و وظایف:

 • انجام طرحهای پژوهشی در زمینه شیوه های نوین آموزش علوم پزشکی(کلیه رشته ها)
 • جمع آوری اطلاعات پایه در زمینه آموزش علوم پزشکی وتطبیق آنها با شرایط جاری سیستم آموزشی.
 • گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ( بین اساتید و دانشجویان).
 • تألیف و ترجمه متون آموزشی تحت نظارت اساتید مجرب در این زمینه.
 • ترغیب دانشجویان در راستای انجام طرح ها و پایان نامه های با موضوع پژوهش در آموزش.
 • جلب همکاری دانشجویان دانشکده های مختلف در خصوص فعالیتهای مرتبط با این موضوع.
 • مسئولین زیرگروه ها با پیشنهاد مستقیم مسئول گروه و انتخاب نهایی شورای مرکزی تعیین میگردند.

کارگروه  روابط عمومی:

وظایف این کارگروه هاهنگی شبکه دانشجویی و پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات و انتقادات می باشد. این واحد به منظور ارتباط هرچه بیشترکمیته با دانشجویان، مسئولین، سازمان ها، کمیته های مشابه در سایر دانشگاه ها و هماهنگی اعضای کمیته و نیز اطلاع رسانی به فعالیت میپردازد.

 


اهداف:

1. اطلاع رسانی و برقراری ارتباط بین دانشجویان کلیه دانشکده های دانشگاه کرمانشاه و سایر دانشگاه ها.

2. برقراری ارتباط بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و جلوگیری از تک محوری بودن کمیته دانشجویی.


مسئولیت ها و وظایف:

 هماهنگی شبکه  کشوری, برگزاری جلسات شورای کلان مناطق و پاسخگویی به سؤالات، پیشنهادها و انتقادات کمیته­ های توسعه آموزش سراسر کشور

 • طراحی پوسترها و تهیه فرم عضو گیری جهت فراخوان عمومی در دانشکده ها.
 • اطلاع رسانی برنامه های کمیته به کلیه دانشکده ها از طریق وب.
 • هماهنگی با اعضاء کمیته جهت برگزاری جلسات.
 • ایجاد پیوند بین شورای مرکزی و زیر کمیته ھای هردانشکده.
 • ایجاد ارتباط بین کمیته ومسئولین واحدهای مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و مسوولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه.
 • فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل نظر بین شورا و سایر بخش ها و واحدهای دانشگاه.