1. جشنواره ایده های نوآورانه

 

2. همایش اموزش پزشکی

 

 

 

جدول زمانی برنامه کارگروه توانمند سازی دانشجویان  حیطه تفکر علمی در علوم پایه از 17 تا 28 اسفند ماه 99

ردیف

استاد مربوطه

تاریخ

ساعت

1

خانم دکتر ژاله مرادی

17/12/99 یکشنبه

3 تا 5 عصر

2

خانم دکتر نازنین جلیلیان

18/12/99 دوشنبه

20/12/99 چهارشنبه 25/12/99  دوشنبه

10 تا 12 صبح

3 تا 5  عصر

10 تا 12 صبح

 

3

خانم دکتر مطهره زینی وند

23/12/99 شنبه

3 تا 5 عصر

4

خانم دکتر زهرا رشیدی

24/12/99 یکشنبه

3 تا 5 عصر

5

آقای دکتر علیرضا رضایی منش

19/12/99 سه شنبه

26/12/99 سه شنبه

3 تا 5 عصر

6

آقای دکتر سجاد امامی آل آقا

27/12/99 چهارشنبه

3 تا 5 عصر

7

آقای دکتر داود رضا زاده

28/12/99 پنجشنبه

3 تا 5 عصر

 

جدول زمانی کلاسهای اساتید حیطه تفکر علمی در علوم پایه از 22 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه 1400

 

ردیف

استاد مربوطه

تاریخ

ساعت

1

خانم دکتر ژاله مرادی

22/1/1400 یکشنبه

3 تا 5 عصر

2

آقای دکتر سجاد امامی آل آقا

25/1/1400چهارشنبه

3 تا 5 عصر

3

خانم دکتر نازنین جلیلیان

28/1/1400 شنبه

3 تا 5 عصر

4

خانم دکتر مطهره زینی وند

30/1/1400 دوشنبه

3 تا 5 عصر

5

خانم دکتر زهرا رشیدی

31/1/1400 سه شنبه

3 تا 5 عصر

6

آقای دکتر داود رضا زاده

1/2/1400 چهارشنبه

3 تا 5 عصر