نشانی: بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی- پشت کتابخانه مرکزی- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)- طبقه اول. اتاق 104 

تلفن تماس:     08338378101

آدرس ایمیل: ftm.makalani1370@gmail.com