آخرین اخبار در سایت المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی :      http://medolympiad.behdasht.gov.ir

جهت دسترسی به منابع دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی به لینک فوق مراجعه نمایید.

 

 

 

آیین نامه المپیاد: