اساتید مشاور در دانشکده ها. وظایف کمیته استعداد درخشان

 
معرفی اساتید منتور دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده‌ها (امداد)

 

´دانشکده پزشکی        آقای دکتر فرهاد سالاری

                                آقای دکتر ایرج رشیدی


´دانشکده داروسازی:  آقای دکتر سجاد فخری
´دانشکده دندانپزشکی: آقای دکتر مصطفی گودینی
´دانشکده بهداشت: آقای دکتر انور اسدی
´دانشکده پیراپزشکی: خانم دکتر سوده شهسواری

´ دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی: خانم دکتر مهنوش صمدی

دانشکده پرستاری سنقر: خانم دکتر طیبه اقبالی

:
´دانشکده پرستاری و مامایی:

 

       خانم دکتر سوسن حیدپور

         آقای محمود رحمتی