معرفی اساتید منتور دانشجویان استعداد درخشان (امداد)

 

´دانشکده پزشکی              آقای دکتر فرهاد سالاری

                                آقای دکتر ایرج رشیدی


´دانشکده داروسازی: خانم مژگان مصطفایی
´دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر ندا امید پناه
´دانشکده بهداشت: آقای دکتر امیرحسین نافذ
´دانشکده پیراپزشکی: خانم دکتر سوده شهسواری

´دانشکده علوم تغدیه و صنایع غدایی: سرکار خانم دکتر مهنوش صمدی

:
´دانشکده پرستاری و مامایی:

 

       خانم دکتر سوسن حیدپور

         آقای محمود رحمتی