اساتید مشاور در دانشکده ها. وظایف کمیته استعداد درخشان

 
معرفی اساتید منتور دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده ها (امداد)

 

´دانشکده پزشکی              آقای دکتر فرهاد سالاری

                                آقای دکتر ایرج رشیدی


´دانشکده داروسازی:  اقای دکتر سجاد فخری
´دانشکده دندانپزشکی: اقای دکتر مصطفی گودینی
´دانشکده بهداشت: آقای دکتر فریبرز امیدی
´دانشکده پیراپزشکی: خانم دکتر سوده شهسواری

´دانشکده علوم تغدیه و صنایع غدایی: سرکار خانم دکتر مهنوش صمدی

:
´دانشکده پرستاری و مامایی:

 

       خانم دکتر سوسن حیدپور

         آقای محمود رحمتی