رئیس کمیته:

مدیر محترم EDC: جناب اقای دکتر بابک ایزدی

 

دبیر کمیته:

1. آقای روح الله حیدری ( از 97)

2. آقای امیر حسین تندرو ( از 97)

3. خانم محیا قدمی (در سال 99)

4. اعضای فعال کمیته در دانشکده ها...

 اعضای جدید به زودی بما ملحق خواهند شد.

5. مسئولین محترم دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها جهت ارتباط بیشتر در دانشکده ها همراه کمیته هستند.

 

محیا قدم