رئیس کمیته:

مدیر محترم EDC دانشگاه

 

دبیر کمیته:

1. آقای روح الله حیدری ( از 97)

2. آقای امیر حسین تندرو ( از 97)

3. خانم محیا قدمی (در سال 99)

4. خانم زهرا صفری (از آذر ماه 1400)

5. اعضای کمیته در دانشکده ها

 اعضای جدید به زودی بما ملحق خواهند شد.

6. مسئولین محترم دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها جهت ارتباط بیشتر در دانشکده ها همراه کمیته هستند.

 

 عضو کمیته مرکزی