معرفی

معرفی: کمیته  دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  نهادی متشکل از دانشجویان علاقه مند شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میباشد که زیرنظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تشکیل شده و در راستای اهداف و سیاست های این مرکز فعالیت میکند.

مقدمات تأسیس این کمیته در مهر ماه 1397 فراهم گردید و مهمترین رسالت این کمیته بهبود وضعیت آموزش دانشگاه از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت فعالانه دانشجویان نخبه و مستعد کلیه رشته های علوم پزشکی بعنوان راهکاری مؤثر جهت ارتقاء عملکرد آموزشی اساتید و دانشجویان است.

      اهداف:

  • آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختلف آموزشی.
  • ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان.
  • پایش مستمر وضعیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تلاش در راستای ارتقاء آن.
  • آگاه سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و نواقص و کاستی های آن وتلاش در جهت رفع این نواقص.
  • توانمند سازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویا سازی فرآیند آموزش و توسعه کیفی آموزش در دانشگاه آموزش وترغب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه های مرتبط با آموزش.