اعضای کمیسیون ویژه استعداد درخشان

جناب آقای دکتر محمود رضا مرادی، ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر حبیب اله خزایی، معاون محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد رضا سلحشور، مدیر کل دانشگاه

جناب آقای دکتر فرید نجفی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا غلامی، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 جناب آقای دکتر بایک ایزدی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر فرهاد سالاری معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر علی کرامتی، معاون اموزشش پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر غلامرضا بهرامی عضو کمیته

سرکار خانم دکتر فاطمه رجعتی عضو کمیته

سرکار خانم دکتر نفیسه نیک کردار عضو کمیته  

سرکار خانم فاطمه ماکلانی، کارشناس دفتر استعداد درخشان