سلام دانشجویان گرامی کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  دانشگاه

یک راه ارتباطی مناسب برای افزایش تعامل شما با مسئولین دانشگاه و شنیدن ایده ها، مشکلات  شما در مورد مباحث آموزشی و....  در اینجا فراهم شده. به شما اطمینان می دهیم که آنچه از این طریق برایمان می فرستید به دقت بررسی خواهد شد. همچنین اعضای کمیته که نمایندگان شما هستند

پیگیر ایده ها و مشکلات  شما خواهیم بود پس آنها را با ما به اشتراک بگذارید.

راه های ارتباطی از منوی تماس با ما در اختیار شما م یباشد